Phương pháp giáo dục “tác động ý thức” của trường THPT Việt Nhật


Phương pháp giáo dục “tác động ý thức” của trường THPT Việt Nhật

      Trường THPT Việt Nhật ra đời đúng vời thời kỳ đất nước bước vào đổi mới toàn diện nền giáo dục nước nhà, đã tạo điều kiện cho phương pháp giáo dục mang tinh thần tự chủ, tự cường của Nhà trường với những mong muốn đóng góp trí tuệ cho thế hệ mai sau của quý thầy cô trong vai trò trồng người.

      Từ đó trường THPT Việt Nhật đã mời GS.TS Vũ Gia Hiền làm cố vấn cao cấp. GS.TS Vũ Gia Hiền đã có công trình nghiên cứu độc lập về phương pháp giáo dục: Tác động ý thức.

      Với phương pháp giáo dục tác động ý thức là phương pháp khơi dậy tình cảm người học nhằm thúc đẩy tâm lý học sinh giúp cho người học thích học, ham học, yêu học tập trước khi phổ biến kiến thức của môn học, giúp học sinh thay đổi nội sinh, khơi dạy cách học để chuyển từ ngại học, lười học, phải học sang muốn học, yêu học tập và được học, từ đó tạo động lực cho người học học tập, rèn luyện và trách nhiệm đích thực đối với bản thân một cách tự giác, tự xây dựng cho mình ý thức trong quá trình học tập và hình thành nhân cách, tự giác, tự chủ trong cuộc sống, học tập và lao động.

      Với phương pháp này, trong năm qua Nhà trường đã thành công thực sự với kết quả làm cho học sinh thay đổi thái độ học tập trước đây và phụ huynh cũng chung lòng với nhà trường để đưa phương pháp “Tác động ý thức” vào giáo dục cho con em tại gia đình là kết quả khích lệ cho thầy cô, học sinh và phụ huynh học sinh trường THPT Việt Nhật.


Đăng ký
trực tuyến
0918 860 156