Chi phí học tập hàng tháng

BẢNG CHI PHÍ HỌC TẬP HÀNG THÁNG

Năm học 2017 – 2018

Nội dung học phí lớp 10

Hai buổi

Bán trú

Nội trú thứ 2 đến thứ 6

Nội trú suốt tuần

Học phí/ tháng

2.590.000đ

3.790.000đ

5.990.000đ

6.990.000đ

Cơ sở vật chất/ tháng

135.000đ

150.000đ

240.000đ

240.000đ

Tổng hàng tháng

2.725.000đ

3.940.000đ

6.230.000đ

7.230.000đ

Đặc biệt giảm 5% học phí cho học sinh khu vực TP. Hồ Chí Minh.

»ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH«